《PLC 系统》试卷—— 利用系统功能块设计出偶分频器与奇分频器
2024-02-10  来源:网络或本站原创

                     考生号                         

设备号                               

 

 

系统控制要求:

分频器:

利用系统功能块设计出偶分频器与奇分频器。

 

1、按控制要求绘制程序框图。(20分)

2、编写系统控制程序。(20分)

3、高度系统程序和机电元件使其正确、可靠工作。(40分)

4、系统故障排查。(20分)

 

程序:

偶分频:

OB100

奇分频:

OB100